Nhân viên nói chung đánh giá Apple và Microsoft có quy trình phỏng vấn tốt nhất.

 Phỏng vấn việc làm tại ông lớn công nghệ nào khó và mất thời gian nhất? - Ảnh 1.

Apple – 90 / 100

Microsoft – 90 / 100

Google – 88 / 100

Amazon – 87 / 100

Facebook – 83 / 100

Nhân viên Google chia sẻ quá trình phỏng vấn của họ “khó”.

 Phỏng vấn việc làm tại ông lớn công nghệ nào khó và mất thời gian nhất? - Ảnh 2.

Hầu nhất nhân viên Google được hỏi đều cho rằng quá trình phỏng vấn của họ khó hoặc rất khó. Trái lại, 30% nhân viên Amazon cho biết quá trình phỏng vấn tại công ty này dễ hoặc rất dễ.

Amazon

Rất khó – 17%

Khó – 24%

Trung bình – 29%

Dễ – 17%

Rất dễ – 13%

Apple

Rất khó – 12%

Khó – 36%

Trung bình – 32%

Dễ – 12%

Rất dễ – 8%

Facebook

Rất khó – 16%

Khó – 26%

Trung bình – 37%

Dễ – 5%

Rất dễ – 16%

Google

Rất khó – 19%

Khó – 30%

Trung bình – 25%

Dễ – 18%

Rất dễ – 8%

Microsoft

Rất khó – 11%

Khó – 36%

Trung bình – 48%

Dễ – 5%

Rất dễ – 0%

Nhiều nhân viên được nhận vào làm việc sau khi chỉ cần ứng tuyển trực tuyến.

 Phỏng vấn việc làm tại ông lớn công nghệ nào khó và mất thời gian nhất? - Ảnh 3.

Hầu hết nhân viên hiện tại của các công ty nói trên đều nhận được việc sau khi chỉ cần ứng tuyển trực tuyến, ngoại trừ Google và Microsoft. Facebook là công ty có tỷ lệ nhân viên được nhận vào làm bằng cách quan hệ mạng lưới nhất.

Amazon

Đăng kí trực tuyến – 39%

Giới thiệu – 14%

Nhân sự tuyển dụng – 32%

Khác – 12%

Quan hệ mạng lưới – 3%

Apple

Đăng kí trực tuyến – 34%

Giới thiệu – 29%

Nhân sự tuyển dụng – 10%

Khác – 17%

Quan hệ mạng lưới – 10%

Facebook

Đăng kí trực tuyến – 29%

Giới thiệu – 24%

Nhân sự tuyển dụng – 19%

Khác – 9%

Quan hệ mạng lưới – 19%

Google

Đăng kí trực tuyến – 29%

Giới thiệu – 18%

Nhân sự tuyển dụng – 39%

Khác – 11%

Quan hệ mạng lưới – 9%

Microsoft

Đăng kí trực tuyến – 17%

Giới thiệu – 26%

Nhân sự tuyển dụng – 30%

Khác – 13%

Quan hệ mạng lưới – 14%

Microsoft có thời gian phản hồi nhanh nhất sau một cuộc phỏng vấn.

 Phỏng vấn việc làm tại ông lớn công nghệ nào khó và mất thời gian nhất? - Ảnh 4.

Google thường phải mất tới vài tuần mới phản hồi cho các ứng viên sau cuộc phỏng vấn. Trong khi đó, Microsoft có thể phản hồi ngay trong ngày.

Amazon

Trong ngày – 12%

Trong vòng một tuần – 47%

Một hoặc hai tuần – 22%

Hai đến bốn tuần – 10%

Từ bốn tuần trở lên – 9%

Apple

Trong ngày – 11%

Trong vòng một tuần – 42%

Một hoặc hai tuần – 31%

Hai đến bốn tuần – 4%

Từ bốn tuần trở lên – 12%

Facebook

Trong ngày – 15%

Trong vòng một tuần – 42%

Một hoặc hai tuần – 16%

Hai đến bốn tuần – 11%

Từ bốn tuần trở lên – 16%

Google

Trong ngày – 11%

Trong vòng một tuần – 5%

Một hoặc hai tuần – 35%

Hai đến bốn tuần – 30%

Từ bốn tuần trở lên – 19%

Microsoft

Trong ngày – 23%

Trong vòng một tuần – 55%

Một hoặc hai tuần – 10%

Hai đến bốn tuần – 10%

Từ bốn tuần trở lên – 2%

Nhân viên Facebook và Google phải trải qua nhiều cuộc phỏng vấn nhất trước khi được nhận vào làm việc.

 Phỏng vấn việc làm tại ông lớn công nghệ nào khó và mất thời gian nhất? - Ảnh 5.

Tại Google, ứng viên có thể phải trải qua từ 5 cuộc phỏng vấn trở lên mới được nhận vào làm việc. Tuy nhiên, ở Amazon, con số này có thể từ hai trở lên.

Amazon

Một đến hai cuộc phỏng vấn – 61%

Ba đến bốn cuộc phỏng vấn – 11%

Từ năm cuộc phỏng vấn trở lên – 28%

Apple

Một đến hai cuộc phỏng vấn – 53%

Ba đến bốn cuộc phỏng vấn – 30%

Từ năm cuộc phỏng vấn trở lên – 17%

Facebook

Một đến hai cuộc phỏng vấn – 40%

Ba đến bốn cuộc phỏng vấn – 36%

Từ năm cuộc phỏng vấn trở lên – 24%

Google

Một đến hai cuộc phỏng vấn – 34%

Ba đến bốn cuộc phỏng vấn – 27%

Từ năm cuộc phỏng vấn trở lên – 39%

Microsoft

Một đến hai cuộc phỏng vấn – 49%

Ba đến bốn cuộc phỏng vấn – 19%

Từ năm cuộc phỏng vấn trở lên – 32%

Nhân viên tại Google và Facebook chia sẻ rằng quá trình phỏng vấn giúp họ có một suy nghĩ đậm nét về văn hoá công ty.

 Phỏng vấn việc làm tại ông lớn công nghệ nào khó và mất thời gian nhất? - Ảnh 6.

Amazon – 67% nói có, 33% nói không

Apple – 46% nói có, 54% nói không

Facebook – 85% nói có, 15% nói không

Google – 79% nói có, 21% nói không

Microsoft – 70% nói có, 30% nói khôngTheo Lê Nam Khánh


Saostar

Write A Comment